billboard
Үйлчилгээний нөхцөл
Шинэчилсэн: 2021/02/02
Нэг. Нийтлэг зүйл
1.1 Энэх нөхцлийн  зорилг Киносан сайт /цаашид “Компани” гэх/-ийн “Кино сан” цахим мэдээллийн систем болон “www.kinosan.mn” цахим хуудсыг ашиглах нөхцөлийг тодорхойлох, түүний хэрэглэгчдийн /цаашид “Хэрэглэгч” гэх/ хоорондын харилцааг зохицуулна.
1.2 “www.kinosan.mn” цахим хуудсыг цаашид “Платформ“ гэж нэрлэнэ. Платформ дээр байгаа мэдээлэл агуулга нь гуравдагч этгээд/цаашид “Гуравдагч этгээд”/ болох хувь хүн албан байгууллагын оюун  оюуны өмч бөгөөд платформ нь зөвхөн мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллаж байгаа болно. 
1.3 Энэхүү нөхцөлийг Хэрэглэгч Платформыг ашиглахаас өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр нэвтэрнэ.
1.4 Платформд бүртгүүлэх буюу нэвтэрснээр Хэрэглэгч нь үйлчилгээний нөхцөлийг бүрэн эхээр нь хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.
 
Хоёр. Компанийн эрх, үүрэг, хариуцлага
2.1 Платформ нь Компанийн, тавигдсан мэдээллүүд нь Гуравдагч этгээдийн өмч болно. Компани болон гуравдагч этгээд нь энэ цахим хуудсанд багтсан бүх мэдээлэлтэй холбогдох (зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент, худалдааны нууц болон бусад оюуны өмчид хамаарах эрх) бүх эрх, захиран зарцуулах эрх, давуу эрхийг эзэмшинэ.
2.2 Платформ нь агуулга бүтээдэггүй бөгөөд зөвхөн Гуравдагч этгээдийн өмчийн агуулгын сан бүрдүүлж буй болно.
2.3 Хэрэглэгчийн Платформ ашиглах явцад гарсан ямар нэгэн асуудал нь эрх зүйн хувьд Компанийн хариуцах асуудал биш бөгөөд үүссэн аливаа харилцаа, үйлдсэн үйлдэлд, мөн энэ үйлдлээс эдийн болон эдийн бус хохирол үүссэн тохиолдолд Компани хариуцлага хүлээхгүй.
2.4 Компани нь Хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн болон оруулсан мэдээллийг үнэн зөв болохыг батлах нотолгоо шаардах эрхтэй.
2.5 Хэрэв Хэрэглэгч нь Платформыг энэ нөхцөлд зааснаас гадуур болон Монгол Улсын хууль тогтоомжоор хориглогдсон аливаа үйл ажиллагаанд ашигласан тохиолдолд Компани нь тухайн хэрэглэгчийн Платформ ашиглах эрхийг түдгэлзүүлэх, цаашилбал хэрэглэгчийн гишүүнчлэлийг дангаар цуцлах эрхтэй.
2.6 Платформын бүрдэл хэсгүүдэд ашиглагдаж байгаа худалдааны тэмдэгт, эмблем, лого болон бусад бүх материалууд нь Монгол Улсын зохиогчийн эрхийн болон бусад хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан бөгөөд Компани нь хууль ёсны цорын ганц өмчлөгч болно. Компанийн зөвшөөрөлгүйгээр эдгээрийг хуулбарлах, ашиглахыг хориглоно.
2.7 Компани нь Платформыг Монгол Улсын Үндсэн хууль, холбогдох бусад хуулийн хүрээнд ашиглах үүрэг хүлээнэ.
2.8 Хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийн нууцлалыг хадгалах бөгөөд зөвхөн хэрэглэгчийн зөвшөөрлөөр эсвэл эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу задруулна.
Гурав. Хэрэглэгчийн ерөнхий эрх, үүрэг, хариуцлага
3.1 Платформыг ашиглах эсэхийг хэрэглэгч бие даан, өөрийн хүсэл зоригийн үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.
3.2 Платформ дээр бүртгүүлэхээсээ өмнө  энэхүү Нөхцөлийг (тухай бүр орсон нэмэлт өөрчлөлтийн хамт) уншиж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч, дагаж биелүүлэхээ амлаж байгаа тохиолдолд платформыг ашиглах үүрэгтэй.
3.3 Платформыг ашиглахын тулд хэрэглэгч 18 насанд хүрсэн байх шаардлагатай. Хэрэглэгч нь Платформд оруулсан бүхий л мэдээллийн үнэн зөвийг бие даан хариуцна.
3.4 Хэрэглэгч нь шаардлагатай мэдээлэл, зар сурталчилгааны агуулгатай хүлээн авах зөвшөөрлийг компанид өгсөн болно.
3.5 Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээлэл болон нууц үгээр /код/ платформд нэвтэрнэ. Хувийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдол бүрт платформд бүртгүүлэх үүрэгтэй.
3.6 Нэвтрэх эрхийн мэдээллээ бусдад дамжуулахгүй байх үүрэгтэй.
3.7 Хэрэглэгч нь энэхүү ашиглах нөхцөлийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох “Нууцлалын Нөхцөл”-ийг мөрдөж ажиллана.
Дөрөв. Бусад зүйлс
6.1 Компани хэрэглэгчдэд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр энэхүү ашиглах нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт дангаар оруулах эрхтэй.
6.2 Ашиглах нөхцөлд оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар компани хэрэглэгчдэд мэдэгдэх бөгөөд хэрэглэгч нь платформыг үргэлжүүлэн ашигласнаар эдгээр нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.
6.3 Хэрэглэгчтэй холбоотой аливаа мэдээллийн нууцлал нь энэхүү Ашиглах нөхцөлийн салшгүй бүрэлдэхүүн болох “Нууцлалын Нөхцөл”-өөр зохицуулагдана.